Net Design ShopUp : Ready Shopping site
Search:

สถิติผู้ชมเว็บไซต์ปูนกาวซีเมนต์

ปูนเสือ กาวซีเมนต์ ชมพู สำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต

ปูนเสือ กาวซีเมนต์ ชมพู สำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต

สำหรับงานปูพื้นสามารถใช้ได้กับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อนและหินแกรนิต, สำหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด 90x90 ซม., สำหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องหินอ่อนและหินแกรนิต ขนาดสูงสุด 60x60 ซม.,ขนาดบรรจุ 20 กก./ ถุง

(มอก.2703-2559) 

ปูนเสือ กาวซีเมนต์  เขียว สำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้

ปูนเสือ กาวซีเมนต์ เขียว สำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้

สำหรับงานปูพื้นสามารถใช้ได้กับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้, สำหรับงานปูผนังเหมาะกับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด 60x60 ซม., ขนาดบรรจุ 20 กก./ ถุง

(มอก.2703-2559)